၀ါဆုိလျပည့္ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႕ ၀ါဆုိဦး အထူးဓမၼသဘင္အခမ္းအနား