၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဓမၼပညာသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္အပိုင္း(၁)

အသံဖိုင္မ်ား