၁၃၇၄-ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္းတြင္ ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား