ျပင္ဦးလြင္ဓမၼသဟာယသာသနစင္တာ ၄ႏွစ္ျပည့္သာသနပူဇာ အႏုေမာဒနာ