မဟာသတိပဌာန သုတၱန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (အပိုင္း – ၉) (၂၅.၉.၂၀၁၃)