အဘိဓမၼာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သင္တန္းတရား (အပိုင္း – ၁၂) (၂၄.၈.၂၀၁၃)