ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၁) (၁၄.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား