ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၁၃) (၁၇.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား