ဓမၼပဒမွ ဓမၼရသႏွင့္ဘဝသခၤန္းစာမ်ား အပိုင္း(၂၂) (၂၇.၁၂.၂၀၁၈)

အသံဖိုင္မ်ား