ကီးပြားျခင္း ႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း (၂၈.၁.၂၀၁၉ ျမိတ္)