တိုးတတ္ၾကီးပြား အေၾကာင္းတရားမ်ား တရားေတာ္ (၂၆.၁.၂၀၁၉)