သတိသမၸဇညျဖင့္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ရင္ထဲမွ အမုန္းတရားဖယ္ရွားျခင္း (၂.၁.၂၀၁၉)