အနဳေမာဒနာ ၾသဝါဒ (ေယာဂီပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အလွည့္က်လုပ္ငန္းမ်ား) (၃.၁.၂၀၁၉)