အနဳေမာဒနာ ၾသ၀ါဒတရားေတာ္ (၆.၂.၂၀၁၉ စစ္ကုိင္း မဟာသုေဗာဓာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္)