မေဟာသဓာပညာ႐ွိႏွင့္ သူ၏ပညာစြမ္းအား (အပိုင္း-၆) (၁၈.၄.၂၀၁၉)