ဆရာေတာ္ၾကီး ခ်ီးျမွင့္ေပးေသာ ဗုဒၶါနုႆတိဘာဝနာပြားျခင္း