ေက်းဇူးသိျခင္း

Posted On :

Publication Date  
Saturday, November 3, 2012
Book Cover  

Download :

ေက်းဇူးသိတယ္ ဆိုတာကို ျမတ္စြာဘုရားက သူေတာ္ေကာင္းရဲ ့ အမွတ္အသား လကၡဏာအျဖစ္ျဖင့္ သုတၱန္တစ္ခုမွာ ေဟာၾကားျပီး မဂၤလသုတၱန္တစ္ခုမွာ ေဟာၾကားျပီး မဂၤလသုတၱန္မွာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာေတြကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္တဲ ့အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ ့တယ္။