သံသရာခရီးသြား အမွားမလုပ္မိေစႏွင့္

Posted On :

Publication Date  
Friday, November 16, 2012
Book Cover  

Download :

သံသရာခရီးသြားရင္း အမွားလုပ္မိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ဘယ္ပံုဒုကၡေရာက္ၾကတယ္ဆုိတာ မွတ္သားၿပီး အမွားမလုပ္မိေအာင္ သတိိေဆာင္ၾကဖုိ႔ပါပဲ။
သံသရာခရီးသြားေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တုိင္းဟာ အမွားလုပ္မိတတ္ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အမွားလုပ္မိသလဲဆုိရင္ အမွားလုပ္မိျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ အမွန္တရားကို မသိတာက အဓိကပဲေပါ့။