န စ ေသာ၊ န စ အေညာ

Posted On :

Publication Date  
Saturday, November 17, 2012
Book Cover  

Download :

န စ ေသာ၊ န စ အေညာ ဆုိတာ ပါ႒ိစကား၊ ျမန္မာလို "သူလည္း မဟုတ္၊ တစ္ျခားသူလည္း မဟုတ္" တဲ့။ တရား ဓမၼဆုိတာ
ဘုရားပြင့္မွ နားလည္ခြင့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ ပရိသတ္တုိ႕ ဒီေန႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေအာင္
ဒီ စကားလံုးေလးကို မွတ္ထားပါ။ "န စ ေသာ၊ န စ အေညာ"  "သူလည္း မဟုတ္၊ တစ္ျခားသူလည္း မဟုတ္"