ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ ႏွင့္ ယေန႕ကမၻာ

Posted On :

Publication Date  
Saturday, November 17, 2012
Book Cover  

Download :

ဗုဒၶျမတ္စြာ လူ႕ေလာကမွာ ေပၚထြန္းလာခဲ့တာဟာ အမ်ားသတၱ၀ါေတြရဲ႕ 'ဟိတသုခ' အလို႕ငွာ ေပၚထြန္းလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
'ဟိတ' ဆုိတာ အေျခအေနေကာင္းေတြကို ေခၚပါတယ္။ 'ဟိတ' ဆုိတဲ့ အေျခအေနေကာင္းေတြ ရိွမွသာလွ်င္ 'သုခ' လို႕ေခၚတဲ့
ကိုယ္ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ဘ၀မွာ အဆင္ေျပမႈ၊ ဘ၀သံသရာက လြတ္ေျမာက္မႈ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မႈဆုိတဲ့
အက်ိဳးတရားေတြကို ရႏိုင္မွာပါ။