နိဗၺာန္တံခါးႀကီး

Posted On :

Publication Date  
Friday, December 28, 2012
Book Cover  

Download :

အတြယ္ရိွသမွ်၊ စိတ္ေသာက
မုခ် ရိွလိမ့္မည္။
တြယ္တာကင္းမွ၊ စိတ္ေသာက
လံုး၀ ကင္းႏိုင္သည္။
ေသာကမလႊမ္း၊ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
တက္လွမ္း နိဗၺာန္ျပည္။