ဓမၼသာလာ သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမညိွၿပီးစီးမႈ အေျခအေန မွတ္တမ္းမ်ား