ဓမၼသာဟာယ သာသနစင္တာရိွ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ား ၿပီးစီးမႈအေျခအေန