အေမး(၁၂) ေစာမဥၨဴ (flowerroyal2010@gmail.com)

အရွင္ဘုရားတို.ဘြဲ႕.နာမည္ေရွ.မွာ တခ်ိဳ.ကိုအရွင္လို႕၊ တခ်ိဳ႕ကို ဦးလို.တပ္ေခၚတာ ဘာနဲ.ဆိုင္ပါသလဲဘုရား။ ဘြဲ႕နဲ.ဆိုင္တာပါလား၊ ၀ါနဲ.ဆိုင္ပါသလားဘုရား။ ဒါမွမဟုတ္နာမည္ေခၚေကာင္းေအာင္လို.လားဘုရား။
တပည့္ေတာ္မ သိခ်င္လို.ေၿဖၾကားေပးပါအရွင္ဘုရား။
(၁၂) ေစာမဥၨဴ ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏   ဘြဲ႕ေရွ႕၌ အရွင္လုိ႕ ဦးလို႕တပ္တာ ဘြဲ႕နဲ႕မဆုိင္၊ ၀ါနဲ႕လည္းမဆိုင္၊ ပုဂိၢဳလ္၏ ဆႏၵ နွင့္သာဆိုင္သည္။
လူေတြလည္းဦးကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ဥပမာ-ဦးဖိုးက်ား၊ လူနွင့္မတူေအာင္ေရးလ်င္ အရွင္ဟု သာေရးရသည္။ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာမ်ား၌
အရွင္အစား သခင္ဟုသံုးခဲ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခင္ႀကီး ဟုလည္း သံုးသည္။ ေရွးေခတ္စာေပမ်ား၌ ရွင္ကိုသံုး၍ ရွင္သာရိပုတၱရာဟုေဖာ္ျပသည္။
ယေန႕ေခတ္တြင္မူ ကိုရင္မ်ား ဘဲြ႕၏ေရွ့မွာ ရွင္၊  ရဟန္းမ်ား၏ ဘဲြ႕ေရွ့မွာ အရွင္ဟုေရးၾကသည္။