အေမး(၁၅) Kaung Nyunt (wakeup.myanmar2013@gmail.com)

အရွင္ဘုရား. . တပည့္ေတာ္ တခါတေလမွာ ေသျခင္း တရားကိုေတြးမိၿပီး ေၾကာက္လန္႔မိပါတယ္ ဘုရား ။
ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ရင္ဆိုင္ရဲေအာင္ မည္သို႔ ေနထိုင္လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ကို လမ္းညႊန္ဆံုးမေပးပါ ဘုရား။

(၁၅)  Kaung Nyunt ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ရဲေအာင္ အဘယသုတၱန္ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့ပါသည္။
        (၁) ကာမအာရံုတို့၌ တြယ္တာမႈကင္းေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း၊
        (၂) မိမိကိုယ္ကာယ၌ တြယ္တာမႈကင္းေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း။
        (၃) အကုသိုလ္ကိုမလုပ္ပဲ ကုသိုလ္ကိုႀကိဴးစားျခင္း။
    အဆိုပါအရည္အခ်င္းရိွပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးသည္ ေသျခင္းတရားကို ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆိုင္နိုင္သည္။အဂၤၢဳတၱရ္နိကာယ္ စတုကၠနိပါတ္ (အဘယသုတ္- ပါဠိစာမ်က္နွာ-၄၉၃။)