အေမး(၁၈) အရွင္သစၥဥာဏ (usaccanyana@gmail.com)

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆရာေတာ္ဘုရား၏ သီးျခား ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို သိလုိပါသည္အရွင္ျမတ္ဘုရား။
ဆရာေတာ္ဘုရား က်န္းမာပါေစဘုရား

(၁၈) အရွင္သစၥဥာဏံ၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
ျမင့္မိုရ္ေတာင္ဆိုတာ ဒီကမ ၻာေျမႀကီးေပၚမွာသာ ရိွတာျဖစ္လို့  ကမ ၻာလံုးျကီး၏ထိပ္ဖ်ား၀င္ရိုးစြန္းဟာ
ျမင့္မိုရ္ေတာင္ျဖစ္နိုင္တယ္လို႕ယူဆတယ္၊ သုတၱနိပါတ္ နာလကသုတ္အ႒ကထာမွာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ရိွသည္၊ ေအာက္ေျခမွာ အသူရာျပည္ရိွသည္၊
ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ အလယ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ကြ်န္းႀကီးေလးကြ်န္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူဘံုရိွသည္ဟုဆိုတာကို သေဘာက်သည္။