အေမး(၂၃) ၿငိမ္းခ်မ္းျမင့္ (nyeinchanmyint.npt@gmail.com)

အရွင္ဘုရား
သကၤန္း ႏွင့္ပါတ္ သက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ထားတာ ရွိပါသလားဘုရား။ တ႐ုတ္ဘုန္းႀကီး ဂ်ပန္ဘုန္းႀကီး ျမန္မာဘုန္းၾကီး သကၤန္း အေရာင္ ပံုစံ မတူလို႕ပါဘုရား
ပြင့္ေတာ္ မူျပီး ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေတြရဲ႕ သကၤန္း တူပါသလား ဘုရား

(၂၃) ျငိမ္းခ်မ္းျမင့္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    
သကၤန္းအေရာင္အတိုင္းအတာ ခ်ဳပ္လုပ္ပံုအလံုးစံု ဘုရားပညတ္ခ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာဘုန္းျကီးသကၤန္း အေရာင္မွာ ၀ိနည္းက်မ္းအဆိုအမိန္႕
အညီ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ တရုတ္ဘုန္းျကီး ၊ဂ်ပန္ဘုန္းျကီးမ်ား၏ သကၤန္းမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ တီထြင္ထားေသာ သကၤန္းမ်ားျဖစ္သည္။
သကၤန္း၀တ္စံုသည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ ၀တ္စံုျဖစ္သည္မွာထင္ရွားသိသာ၏။
ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားအဆူဆူမွာ ေခတ္မတူျခင္း, အရပ္အေမာင္းအနိမ့္အျမင့္ မတူျခင္းေျကာင့္ တူနိုင္စရာမရိွ၊ေခတ္ေျပာင္းလွ်င္ အသြင္ေျပာင္းျဖစ္မည္။