အေမး(၂၄) ၿငိမ္းခ်မ္းျမင့္ (nyeinchanmyint.npt@gmail.com)

အရွင္ဘုရား
၁။ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ရွိပါသလား ဘုရား နတ္ျဗဟၼာေတြမွာ အယူကြဲျပားမႈေတြရွိပါသလား ဘုရား။ အားလံုး ဗုဒၶဘာသအယူရိွပါသလားဘုရား။
၂။ဗုဒၶဘာသာ မယူမိဘဲ နတ္ျဗဟၼာ ျဖစ္ေႀကာင္းတရား ဘုရားတရားေတာ္ႏွင္႕အညီေနထိုင္ေသာ ဘာသာျခားမ်ားေရာ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ နတ္ျဗဟၼာမ်ားေရာျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ဘုရား။

(၂၄)ျငိမ္းခ်မ္းျမင့္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားစြာရိွသည္။ အယူကဲြျပားမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ ဗုဒၶဘာသာ နတ္ျဗဟၼာျဖစ္နိုင္ေသာ အက်င့္ရိွနိုင္သည္။ မဂၢင္တရားရွစ္ပါးအက်င့္ရိွမွသာ  နိဗၺာန္္ေရာက္နိုင္သည္။ ၄င္းအက်င့္ မရိွလွ်င္ မည္သူမွ်  နိဗၺာန္္မေရာက္။