အေမး(၂၅) ေမာင္စိုးမိုးထြန္း (evil.smh@gmail.com)

အရွင္ဘုရား...... တပည့္ေတာ္ ကို တစ္ခုေလာက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါအရွင္ဘုရား.....
ဆံေတာ္ရွစ္ဆူ ထဲမွ ဆံေတာ္. အံေတာ္. ေရစစ္ေတာ္. ေရသႏုတ္ေတာ္. ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ စတဲ့ ၅ဆူပဲသိပါတယ္အရွင္ဘုရား....
က်န္ ၃ဆူ နဲ႔ ဆံေတာ္တစ္ဆူျခင္းစီရဲ႕ အေၾကာင္းမ်ားကို တပည့္ေတာ္အား ေဟာေျပာျပသေပးပါရန္ ရိုေသဦးခုိက္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား....

 (၂၅) ေမာင္စိုးမိုးထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

ေရႊတိဂံုဘုရားသမိုင္းနွင့္ အျခားဘုရားသမိုင္းမ်ားကိုဖတ္ပါ။