အေမး(၂၇) ေသာတုဇန ရဟန္း (aungbohein.80@gmail.com)

တပည့္ေတာ္တုိ႔ ေဂါတမဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ ရဟန္းဘ၀ ၉ ဘ၀သာ ရခဲ့သည္ဟု နာယူမွတ္သားဘူးပါသည္ဘုရား။
မည့္သည့္က်မ္းတြင္ ပါရိွသည္ကုိ သိလုိပါသည္ အရွင္ဘုရား။

(၂၇) ေသာတုဇန ရဟန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
ေဂါတမဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ ဘုရားနွစ္ဆယ့္ေလးဆူနွင့္ ျကံုေတြ႕၍ ဗ်ာဒိတ္ခံခဲ့သည္။ ထိုတြင္ ဘုရားကိုးဆူထံ၌သာ
ရဟန္းအျဖစ္ခံယူခဲ့သည္ကို အ႒သာလိနိအ႒ကထာနိဒါန္းလာ ဗ်ာဒိတ္ခံခန္းမွာ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈမွတ္သားပါ။
    (၁) ေကာ႑ည ဘုရားလက္ထက္ ၀ိဇိတာ၀ီအမည္ရိွ စႀကၤၤာ၀ေတးမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၂) မဂၤၤလ ဘုရားလက္ထက္ သုရုစိပုဏၰားျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၃) သုေမဓာ ဘုရားလက္ထက္ ဥတၱရ မည္ေသာ ပုဏၰားလုလင္ျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၄) သုဇာတ ဘုရားလက္ထက္ စႀကၤၤာ၀ေတးမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၅) ‌ေ၀ႆဘူ ဘုရားလက္ထက္ သုဒႆနမည္ေသာမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၆) ဖုႆ ဘုရားလက္ထက္ ၀ိဇိတာ၀ီမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၇) ကကုသန္ ဘုရားလက္ထက္ ေခမမည္ေသာမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၈) ေကာဏာဂမန ဘုရားလက္ထက္ ပဗၺတမည္ေသာမင္းျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။
    (၉) ကႆပ ဘုရားလက္ထက္ ေဇာတိပါလုလင္ျဖစ္စဥ္ ရဟန္းျပဳသည္။