အေမး(၂၉) ေမာင္စိုးမိုးထြန္း (evil.smh@gmail.com)

အရွင္ဘုရား..... တပည့္ေတာ္သိလိုတာေလးတစ္ခုေမးေလွ်ာက္လိုပါတယ္ဘုရား.....
ဆံေတာ္ရွစ္ဆူ ထဲမွ ဆံေတာ္ အံေတာ္ ေရသႏုတ္ေတာ္ ေရစစ္ေတာ္ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ ၅ဆူ ကိုသာသိပါသည္ဘုရား....
က်န္ ၃ဆူကို မသိပါဘုရား...... တပည့္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေဟာျပေပးပါရန္ ႏွင့္ ဆံေတာ္ရွစ္ဆူအေၾကာင္း တစ္ဆူခ်င္းစီအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုေဟာျပေပးေတာ္မူပါရန္ ေျခေတာ္ဦးခိုက္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား.....
(၂၉) ေမာင္စိုးမိုးထြန္း၏ ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
ေရႊတိဂံုသမုိင္းႏွင့္ အျခားဘုရားသမိုင္းမ်ားကိုဖတ္ပါ။