အေမး(၃၂) အရွင္ဇာဂရ (ashinjagara23@gmail.com)

တပည္႔ေတာ္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းပို႔ခ်စဥ္ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္က ဘုန္းဘုန္း စေန တနဂၤေႏြစတဲ့ေန႔ရက္ေတြက ဘုရားမပြင့္ခင္
ဟိုအရင္ကတည္းကရွိတာလားဘုရားလို႔ အေမးခံရဘူးပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္လဲ မသိလို႔ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား ...

 (၃၂) အရွင္ဇာဂရ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

      စေန၊ တနဂၤေႏြဆိုတာေတြက ေဗဒင္က်မ္းေတြရဲ့အဆိုျဖစ္ေတာ့ ဘုရားမပြင့္ခင္ေရွးယခင္ထဲကရိွတာ ျဖစ္တယ္။
 ဒါေတြက နကၡတ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေခၚေတြမွ်သာ ျဖစ္တယ္။