အေမး(၃၃) hla moe myint (bloodseeker609@gmail.com

လူ႕ဘဝကိုအဓိပၸါယ္ရွိစြာ(သို႕)အက်ိဳးရွိစြာ မည္ကဲ့သို႕ေနထိုင္ကုန္ဆံုးသင့္ပါသလဲဘုရား။
 (၃၃) hla moe myint ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
           လူ႕ဘ၀ဆိုတာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ရတာျဖစ္တယ္။ လူ႕ဘ၀ရခိုက္ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားလုပ္နိုင္မွ အက်ိဳးရိွမယ္။
ဘုန္းဘုန္းေဟာတဲ့ “လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ပါေစ” တရားကို နာၾကည့္လိုက္ပါ။