အေမး(၃၅) ေမာင္သူရိန္ေဇာ္ (jame.cop37@gmail.com)

အရွင္ဘုရား ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားရင္ ၀င္ေလထြက္ေလ မွတ္ျပီးအိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္ဘုရား...မည္သို႕ျဖစ္ပါသနည္း..
ျမတ္စြာဘုရားလည္း အိပ္မက္မက္ပါသည္ဟု ေလ့လာဖူးပါသည္...
၀င္ေလထြက္ေလ နွင့္ က်ိန္းျပီးအဘယ္ေၾကာင့္ အိမ္မက္မက္ပါသနည္းဘုရား...

 (၃၅) ေမာင္သူရိန္ေဇာ္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    ရဟႏၲာျဖစ္ရင္ ၀င္ေလ၊ထြက္ေလ မွတ္အိပ္သည္ဟု စာထဲမွာမရိွပါ။ အမွန္က ရဟႏၲာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕၏ ကိ်န္းစက္ျခင္းသည္ ထိန၊
မိဒၵေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ရုပ္ခႏၶာ၏ ပင္ပန္းမႈေၾကာင့့္သာဟု ဆိုသည္။ ကုကၠိဳပင္ စေသာ အခ်ိဳ႕သစ္ပင္မ်ားလည္း အသိစိတ္မရိွေသာ္လည္း
 ေန၀င္ရင္အိပ္ၾကသည္။ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ား အိမ္မက္မမက္ ပါ။ ၀ိပၸလႅာသ ကင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မမက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိပၸလႅာသ မကင္းေသးတ
 ပုထုဇဥ္မ်ားနွင့္ ေသာတာပန္၊ သဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တုိ႕သာမက္ၾကသည္။