အေမး(၃၆) အရွင္ဣႏၵာစရိယ ေစတီလွေခ်ာင္ဆရာေတာ္ စစ္ကိုင္း၊ (ashinpower@gmail.com)

ဆရာေတာ္ အဘိဓမၼာသိပၺံကို အေဝးသင္ တက္လို႕ရသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။ တပည့္ေတာ္တက္လိုပါသည္။ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူပါ။

(၃၆) အရွင္ဣႏၵာစရိယ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
    အ‌ေ၀းသင္တက္လို႕ရသည္။ ရန္ကုန္ကမ ၻာေအး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာတကၠသိုလ္နွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။