အေမး(၃၈) ဦးလြင္ဦး (theikddi@gmail.com)

(a)ခႏၶာငါးပါးကိုအက်ဥ္းရွင္းျပေပးေတာ္မႈပါဘုရား...
(b)သကၠာယဒိ႒ိကိုအက်ဥ္းရွင္းျပေပးေတာ္မႈပါဘုရား...

(၃၈)ဦးလြင္ဦး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    (A)      ခႏၶာငါးပါးဆိုသည္မွာ-
(၁)     ရူပကခႏၶာ ဆန့္က်င္ဖက္ အေၾကာင္းနွင့္ဆံုလွ်င္ ထင္ရွားစြာ‌ေျပာင္းလဲတတ္ျပီး အတံုးအခဲပံုသဏၭာန္ကို အေျချပဳတဲ့ရုပ္အစု။
(၂)     ေ၀ဒနာကၡႏၶာ - စိတ္၌ျဖစ္ေပၚေသာ ခံစားမႈအစု။
(၃)    သညာကၡႏၶာ - စိတ္၌ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အာရံုကိုမွတ္သားျခင္း၊ အမွတ္အသားအတိုင္းျပန္၍သိျခင္း သေဘာအစု။
(၄)     သခၤါရကၡႏၶာ - ႀကံစည္ျခင္း၊ စိတ္ကူးျခင္း၊ လိုခ်င္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေစတတ္သည့္ သေဘာအစု။
(၅)     ၀ိညာဏကၡႏၶာ - ၀တၳဳ၊ ဒြါရတို႕၌ ထင္ဟပ္လာေသာ အာ႐ံုကို ရယူမႈ၊ သိတတ္မႈစိတ္အစု။

    (B)     သကၠာယဒိ႒ိဆိုသည္မွာ တကယ္ရိွတဲ့ခႏၶာငါးပါးကို တကယ္မရိွတဲ့အတၱနွင ့္ပံုေဖာ္ေတြးထင္ျပီးမွားယြင္းတဲ့ အျမင္ကိုေခၚသည္။