အေမး(၃၉) နန္းခင္ခင္ဦး (nang.khinkhinoo66@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား...ေနေကာင္းက်န္းမာပါလားဘုရား...တပည့္ေတာ္ မႏ ၱေလးကပါဘုရား။
အဘိဓမၼာထဲက ပကိဏ္းပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးကို သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

(၃၉) နန္းခင္ခင္ဦး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

 ပကိဏ္းပိုင္းမွာ စိတ္(၈၉)ကို ‌ေ၀ဒနာ၊ ေဟတု၊ ဒြါရ၊ အာရံု၊ ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခား‌ေ၀ဖန္ျပသည္။ စိတ္ကို‌ ေ၀ဖန္သျဖင့္ ေစတသိတ္လည္းပါ၀င္သည္ဟု မွတ္ရမည္။