အေမး(၄၀) ေအာင္မ်ိဳး (orthoaungmyo@gmail.com)

ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၶာ အေၾကာင္းသိလိုပါသည္။

(၄၀) ေအာင္မ်ိဳး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    ခႏၶာနွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ(၂)မ်ိဴး ခဲြျခားမွတ္ရမည္။ ႐ုပ္၊ နာမ္ တရားအားလံုးသည္ ခႏၶာငါးပါး၌ စာရင္း၀င္ ၏။ တဏွာ၊ ဒိ႒ိ စဲြလန္းမႈေတြ  ျဖစ္လွ်က္ရိွေသာ ႐ုပ္တရားမ်ား၊ ေလာကုတၱရာ စိတ္၊
ေစတသိတ္မွ တစ္ပါးေသာ နာမ္တရားမ်ားသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတြင္ပါသည္။