အေမး(၄၁) စိုင္းေအာင္လွမင္းနိုင္ (saiaung5@gmail.com)

ဦးစြာပထမ အရွင္ဘုရားကို ဦးတိုက္ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာေလး ရိွပါတယ္၊ စၾကာဝဠာႀကီးမွာ တပည့္ေတာ္တုိ႕လို လူသားေတြေနထိုင္တဲ့ ကမာၻႀကီးက တစ္လံုးပဲရိွတာလား ဘုရား၊ ေနာက္ၿပီး ေျမာက္ကြ်န္းဆိုတာကေကာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဘုရား၊ ျမတ္စြာ ဘုရားက စၾကာဝဠာ တိုက္တစ္ေသာင္းလို႕ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ တပည့္ေတာ္တို႕လို ကမာၻမ်ိဳးက တစ္လံုးပဲ ရိွတာလားဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က လူငယ္ပါဘုရား၊ သိလိုတာေလးကို ေျဖေပးေတာ္မူပါ။
(၄၁) စိုင္းေအာင္လွမင္းနိုင္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
စၾကာဝဠာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဂၤုတၲရ္နိကာယ္မွာ စူဠနိကာသုတ္ဆိုတာပါရိွသည္။ျမတ္စြာဘုရားက စကၠဝါဠ(စၾကာဝဠာ) ဆိုတဲ့စကားလံုးကို မသံုးဘူး။ ေလာကဓာတုဆိုတဲ့ အသံုးနဲ႕ ေဟာတယ္။ လႏွင့္ေန အေရာင္လင္းရာ ဧရိယာႀကီး တစ္ခုကို ေလာကဓာတုတစ္ခုဟုေခၚသည္။ (စၾကာဝဠာ တစ္ခုဟုလည္းေခၚနိုင္သည္။) စၾကာဝဠာတစ္ခုမွာ ေနတစ္စင္း၊ လတစ္စင္း၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ တစ္ေတာင္ ၊ကြ်န္းႀကီး ေလးကြ်န္း၊ သမုဒၵရာေလးစင္း ၊နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ျဗဟၼာျပည္တို႕ပါရိွသည္။ အဲ့ဒီလို အမ်ိဳးအစား တစ္ေထာင္ အေရအတြက္ကို စူဠနိကာ ေလာကဓာတ္ တစ္ခုဟု သတ္မွတ္သည္။
    ဒီသုတ္ကိုေထာက္႐ႈလွ်င္ စၾကာဝဠာတစ္ခုတိုင္းမွာ ကမာၻၿဂိဳလ္တစ္လံုးရိွသည္ဟုမွတ္ရမည္။ကမာၻ႕ဝင္ရိုးစြန္းႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ကအေရွ႕ကြ်န္း၊ ေတာင္ဘက္က ေတာင္ကြ်န္း၊ အေနာက္ဘက္က အေနာက္ကြ်န္း၊ ေျမာက္ဘက္က ေျမာက္ကြ်န္းဟု ေခၚသည္။ စၾကာဝဠာ အနႏ ၱရိွသည္ဟု မွတ္ရမည္။စၾကာဝဠာတိုက္တစ္ေသာင္းဆိုတာ ဓမၼစၾကာတရားအဆံုး တၿပိဳင္နက္တုန္ခါသြားေသာ စၾကာဝဠာ အေရအတြက္ကိုေျပာတာျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိတ္တရားေတာ္ကို စၾကာဝဠာ ကုေဋ တစ္သိန္းရိွ နတ္ျဗဟၼာေတြက လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္။