အေမး(၄၂) ဦးထြန္းထြန္းေအး (utuntunaye@gmail.com)

အရွင္ဘုရား ႐ူပျဗဟၼာဘံုတြင္ ပါဝင္ေသာ သုဒၶါဝါသ၅-ဘံုရိွ ျဗဟၼာတို႕သည္ ႐ုပ္ခ်ည္း သက္သက္(ဝါ) ႐ုပ္နာမ္၂-ပါးလံုး ရိွပါသလား၊ ထိုအရိယာျဗဟၼာတို႕၏ ထူးျခားမႈမ်ားရိွပါက ေျဖၾကားးေပး ေတာ္မူပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္၏ ေမးခြန္းတြင္ အမွားပါက ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား။
(၄၂) ဦးထြန္းထြန္းေအး၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        သုဒၶါဝါသ ငါးဘံုရိွ ျဗဟၼာတို႕မွာ ႐ုပ္၊နာမ္(၂)ပါးလံုး ရိွျကသည္။ အနာဂါမ္ျဖစ္ၿပီးးမွသာ  သုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္နိုင္သည္။ ထို သုဒၶဝါသဘံုသည္ အနာဂါမ္နွင့္ ရဟႏ ၱာမ်ားသာ ရိွေသာ ဘံုျဖစ္သည္။ အရိယာျဖစ္ၿပီးေသာ ျဗဟၼာမွန္သမွ် ရဟႏာၱ မျဖစ္ေသးလွ်င္ အထက္ထက္ဘံုမ်ား၌သာျဖစ္သည္။ေအာက္ဘံုမ်ား၌ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္၍မျဖစ္။