အေမး(၄၃) ေမာင္လမင္းထြန္း (r.lay2020@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား စာကိုတစ္ခါမွ မပို႕ဘူးသည့္အတြက္ေျကာင့္ အမွားပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ ေစခ်င္ပါသည္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ေကာသလမင္းႀကီးရဲ႕ မိဖုရားႀကီး အမည္ကလည္း မလႅိကာ၊ သူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း မဟာဗႏၶလစစ္သူႀကီးရဲ႕ မိဖုရားႀကီးအမည္ကလည္း မလႅိကာျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္တစ္ေယာက္တည္းလား တစ္ဦးစီလား သိလိုပါသည္ဘုရား။ စာက စ႐ိုက္စျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး ဖတ္ေစလိုပါသည္ဘုရား။

(၄၃)ေမာင္လမင္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ေကာသလမင္းႀကီး မိဖုရားက ပန္းဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးသူ၏ သမီးျဖစ္သည္။ အမည္မွာ မလိႅကာ။ ဗႏၶလစစ္သူႀကီးကေတာ္က မလႅလူမ်ိဳးျဖစ္၍ မလႅတိုင္းမွ ေရာက္လာသည္။ ဗႏၶလ စစ္သူျကီးကလည္း မလႅလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗႏၶလစစ္သူႀကီးကေတာ္ မလႅမင္းသမီးမွာ မဟာလတာ တန္ဆာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အမည္တူေသာ္လည္း လူခ်င္းမတူပါ။