အေမး(၄၆) ဝတ္မံႈစု (ရန္ကုန္) (wutmhunsu@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ႐ိုေသစြာ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား၊ ပါဠိစကားလံုး 'ဘယ'ကို ၁။ ေဘး၊ ၂။ အေၾကာက္တရားဆိုျပီး ဖြင့္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ဘုရား၊ ၂-မ်ိဳးလံုး သင့္ေလ်ာ္ပါသလားဆိုတာ က႐ုဏာေရွ႕ထား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

(၄၆)ဝတ္မံႈစု၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
      ပါဠိစကားလံုးဘယကို ေဘးဟုလည္ေကာင္း၊ အေၾကာက္တရားဟုလည္ေကာင္း ဆိုၾကရာ (၂)မ်ိဳးလံုး သင့္ေလ်ာ္တယ္။ ပါဠိစာေပ၌ ဘယဆိုတာ (၄)မ်ိဳးရိွေျကာင္း ဖြင့္ဆိုထားတယ္။
    (၁) စိတၱဳၾတာသဘယ-  ေၾကာက္လန္႕တဲ့စိတ္
    (၂) ဉာဏဘယ      -  ေၾကာက္စရာလို႕ျမင္တဲ့အသိဥာဏ္
    (၃) အာရမၼဏဘယ  -  ေၾကာက္စရာအာရံု
    (၄) ၾသတၱပၸဘယ    -  မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကိုေၾကာက္ရြ႕ံမႈ
        (သာမညဖလသုတ္ဖြင့္အ႒ကထာ)