အေမး(၄၇) + (၄၈) ariathitsarthdhammaron (ariathitsardhammaron@.gmail.com)

''မႏုႆတၱဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ'' လူ႕ဘဝဟူသည္ ရခဲ၏ဟူေသာ ပါဠိေတာ္အား ''မန ဥတၱရ သတၱ ဘဝ ဒုလႅဘ'' ၇-မ်ိဳးေသာဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ မေနာအျဖစ္ဟူသည္ ရခဲ၏ဟု ဘာသာျပန္မည္ ဆိုက ရႏိုင္ပါသလားအရွင္ဘုရား။

(၄၇)+(၄၈) ariathitsarthdhammaron ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        ''မႏုႆတၱဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ'' ဟူေသာပါဠိကို လူ႕အျဖစ္ရခဲသည္ဟုသာ ဘာသာျပန္မွ အဓိပၸါယ္ အမွန္ထြက္သည္။ ေမးခြန္းရွင္းျပဆိုေသာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္က မည္သည့္က်မ္းဂန္မွာမွ မဆို၊ လက္ရိွပါဠိကို ပံုဖ်က္၍ ကိုယ္လိုရာ ဆဲြေတြးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို့ ဘာသာျပန္လွ်င္မမွန္။