အေမး(၄၉) ကိုေကာင္းျမတ္ (pang.peaceful@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ လက္ဆယ္ျဖာမိုး ေျခစံုဦးခိုက္ ကန္ေတာ့ပါ၏၊ တပည့္ေတာ္ မျပစ္မွားထိုက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၂ဝ-ရိွသည္ဟု ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာျကားေသာ တရားတြင္ နာရေသာ္လည္း ျပည့္စံုစြာ ေဟာျကားျခင္းမရိွသျဖင့္ ယခုေခတ္ကာလတြင္ အထူးသိသင့္ ပါသည္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာ နိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရိွ သေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္ဘုရား၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးမ်ားနွင့္ ေရွးဆိုရိုးစကားအရ ႐ိုးသားျဖဳစင္လွေသာ ေတာသူမ်ားမွာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းေနပါျပီဘုရား၊ ယခုေခတ္လူမ်ားအားလည္း အသိတရားကင္းမဲ့စြာ ခႏၶာအား အရင္းအႏီွးျပဳလုပ္ကိုင္ျခင္း ေကာင္းမြန္ ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဟု ထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကပါသည္ဘုရား၊ ထို႕အတြက္ ယခုေခတ္လူငယ္ မ်ားႏွင့္ အသိပညာနည္းပါး၍ ဘဝပ်က္ေနၾကေသာ သူမ်ားအား ကယ္တင္ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ စာအေရးအသားမ်ား အမွားအယြင္းမ်ား ရိွလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား။

(၄၉)ကိုေကာင္းျမတ္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျဖမယ္၊ အမ်ိဳးသမီး(၂ဝ)နွင့္ (sex) ရိွလွ်င္ ေယာက်ာ္းမွာ ကာေမသု မိစၧာစာရျဖစ္တယ္၊ အမ်ိဳးသမီး(၂ဝ)တြင္ သာရကၡ၊ သပရိဒ႑ အမို်းသမီး(၂)ဦးနွင့္ ဓနကၠိတာစေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး(၁ဝ)ဦး ေပါင္း(၁၂)ဦးတို့မွာ မိမိတို႕၏အမ်ိဳးသားမွတပါး တစ္ျခား ေယာက်ာ္းနွင့္   (sex)ကိစၥရိွလွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး(၂ဝ)ကို ''မာ ပိ မာပိ၊ ဘနွင့္ဘာ၊ ဉာ ေဂါ ဓမ္ သ သာ၊ ဓ ဆန္ ေဘာ ပ၊ ၾသ ၾသဒ၊ ကမၼ ဓ မုဟာ''ဟု အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္။
    (၁) မာတုရကၡိတာ                   (မိခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၂) ပိတုရကၡိတာ                     (ဖခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၃) မာတာပိတုရကၡိတာ           (မိခင္၊ဖခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၄) ဘာတုရကၡိတာ                 (ေမာင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၅) ဘဂိနိရကၡိတာ                  (အမေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၆) ဉာတိရကၡိတာ                  (ေဆြမို်းေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၇) ေဂါတၱရရကၡိတာ               (အႏြယ္တူေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၈) ဓမၼရကၡိတာ                     (တရာက်င့္ေဖာ္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ အမို်းသမီး)
    (၉)  သာရကၡာ                       (ေစ့စပ္ထားသူအမ်ိဳးသမီး)
    (၁ဝ) သပရိဒ႑ာ                  (သြားလာရင္း   ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဟု  ေၾကျငာထားေသာအမ်ိဳးသမီး)
    (၁၁) ဓနကၠီတာ                     (ဓနျဖင့္ဝယ္ယူအပ္ေသာအမို်းသမီး)
    (၁၂) ဆႏၵဝါသိနိ                    (နွစ္ဦးသေဘာတူေနထိုင္သူ)
    (၁၃) ေဘာဂဝါသိနိ                (အသံုးအေဆာင္ေပးထားသူဇနီး)
    (၁၄) ပဋဝါသိနိ                     (အဝတ္အစားေပး၍ေပါင္းသင္း ေနေနေသာဇနီး)
    (၁၅) ၾသဒပတၱကိနိ               (လက္ထပ္ထားသူဇနီး)
    (၁၆) ၾသဘဋစုမၺဋာ                (အလုပ္အနားေပး၍ေပါင္းသင္းေသာဇနီး)
    (၁၇) ဒါသီစ                         (ကြ်န္မဇနီး)
    (၁၈) ကမၼကာရီစဘရိယာစ    (အလုပ္သမဇနီး)
    (၁၉) ဓဇာပဋာ                     (ျပန္ေပးဆဲြဇနီး)
    (၂ဝ) မုဟုတၲိကာ                 (ခဏေပါင္းဇနီး)