အေမး(၅ဝ) ေမာင္လိႈင္သိန္းထြန္း (mglingtha5050@gmail.com)

အရွင္ဘုရား လူ့ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူေတြဟာ ဒီဘဝမွာ သီလတရား မရိွၾကပါဘူးဘုရား၊ သို႕ေပမယ့္ အဲဒီလူေတြဟာ အသက္ရွည္ၾကပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဒီဘဝမွာ သီလတရားနွင့္ ျပည့္စံုၾကပါတယ္ဘုရား၊ သို႕ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အသက္တိုၾကပါတယ္ ဘုရား၊ အသက္ရွည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားဟာ သီလတရားဆိုတာ၊ အသက္တိုျခင္း၏  အေၾကာင္း တရားဟာ သီလမရိွလို႕ဆိုတာ တပည့္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ အတိတ္ဘဝ တုန္းက သီလတရားကင္းမဲ့တဲ့ သူဟာ ယခုဘဝမွာ သီလနွင့္ ျပည့္စံုျပီး အသက္တိုတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား၊ အတိတ္ဘဝတုန္းက သီလနွင့္ျပည့္စံုတဲ့သူဟာ ယခုဘဝမွာ သီလမဲ့ၿပီး အသက္ရွည္တဲ့သူ ျဖစ္ေန ပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ သိလိုရင္းက အတိတ္က သီလရိွတဲ့သူဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာ သီလ မဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ေနပါသလဲဘုရား၊ ထို႕အတူ သီလမဲ့တဲ့သူဟာလည္း ဒီဘဝမွာ သီလတရားႏွင့္ ျပည့္စံု ေနပါသလဲဘုရား၊ သီလနွင့္ျပည့္စံုတဲ့သူ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း သီလမဲ့ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရား က်န္းမာစြာ သာသနာျပဳနိုင္ပါေစ အရွင္ဘုရား။

(၅ဝ)လိႈင္သိန္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        သံသရာမွာ ဘဝေျပာင္းရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းသည္။ တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ျဖစ္တတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းသို့ ေရာက္ရိွခိုက္ သီလနွင့္ျပည့္စံုနိုင္သည္။ မေကာင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရာက္ရိွလွ်င္ သီလမရိွသူျဖစ္နိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ပတိရူပေဒသဝါသ၊ သပၸဳရိသူပနိႆယ တို႕ကို အေလးအနက္ထားေဟာျခင္းျဖစ္သည္။ ဗာလႏွင့္မေပါင္းဖို႕၊ ပ႑ိတနွင့္ ေပါင္းဖုိ႕ဆိုတာဟာ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ ဒီဘဝ သီလရိွရံုနဲ့ ေနာက္ဘဝ သီလရိွမယ္လို႕ မေမွ်ာ္လင့္နဲ့၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ လႊမ္းမိုးမႈ ခံရနိုင္သည္။