အေမး(၅၂) ေမာင္ဉာဏ္လင္းထြန္း (loveboy.db@gmail.com)

အစြဲကိုဘယ္လိုေဖ်ာက္ရမလဲဘုရား ။

(၅၂)ဉာဏ္လင္းထြန္း၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        အစဲြကိုဘယ္လိုေဖ်ာက္ရမလဲေမးရာ၌ မည္သည့္အစဲြကို ဆိုလိုသနည္း။ ဥပါဒါန္အစဲြကို ဆိုလိုသလား၊ ဥပါဒါန္အစဲြဟာ နွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။ ဥပါဒါန္အစဲြဟာ တဏွာစဲြ၊ ဒိ႒ိစဲြဟု နွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။ တဏွာစဲြကို ေဖ်ာက္ခ်င္ရင္ စဲြလန္းစရာအာရံုကို နွစ္လံုးမသြင္းပဲ ေနရမည္။ သက္ရိွကိုစဲြလွ်င္ အသုဘ သညာျဖင့္ ေဖ်ာက္၊ သက္မဲ့အေပၚ စဲြလွ်င္ အနိစၥသညာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပြား၍ေဖ်ာက္၊ ဒိ႒ိစဲြဲြျဖစ္လွ်င္ တရားနာ၊ အမွန္သိေအာင္ ႀကိဳးစား၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရျဖင့္ စဥ္းစား၊ နာမရူပပရိေစၧဒဉာဏ္၊ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္တို႕ကို ရင့္သန္ေအာင္ ျဖစ္ပြားေစျပီး ေဖ်ာက္ပါ။