အေမး(၅၄) ဥမၼာ (ohn.myat@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ခ်င္ပါတယ္ဘုရား စိတ္ဖိစီးမႈေတြလဲ နည္းခ်င္ပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို လမ္းညႊန္ဆံုးမေတာ္မူပါဘုရား

(၅၄)ဥမၼာ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        စိတ္ဖိစီးမႈနည္းခ်င္လွ်င္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈရခ်င္လွ်င္ ''သတိမကြာ အသိပညာျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း''လို႕ဆိုတဲ့ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္လာ သတိသမၸဇညအက်င့္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပါ။