အေမး(၅၅) ထက္ထက္ (ohn.myat@gmail.com)

မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ံုႏွင့္တုိက္ေတာ့ မေနာဝိညာဏ္ေပၚပါသည္။ (စိတ္ျဖစ္သြားတာ ကို ဆိုလိုတာပါလားဘုရား) မေနာအၾကည္က ဘယ္ေနရာမွာ ရိွပါသလဲဘုရား၊ ဓမၼာ႐ံုကေတာ့ ဘဝင္ စိတ္ကို ေျပာတာပါလားဘုရား၊ ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။

(၅၅) ထက္ထက္၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း
        မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ံုႏွင့္တုိက္ေတာ့ မေနာဝိညာဏ္ေပၚပါသည္။ ဒီစကားမွာ ဆန္းစစ္စရာ ရိွပါတယ္။ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္္ဟုေျပာလွ်င္ မွန္သည္၊ မေနာအၾကည္္ဟု ပသာဒအသံုးနဲ့ ေရာသျဖင့္ မွန္ကန္မႈမရိွပါ။ မေနာဒြါရ(စိတ္တံခါး)ဟုသာ ေျပာနိုင္သည္။ ျမတ္စြာ ဘုရားက မနဥၥ ပဋိစၥ ဓေမၼစ ဥပၸဇၨတိ မေနာဝိညာဏံဟုေဟာသည္။ မနဆိုတာ ဘဝင္စိတ္ကို ေခၚသည္။ အဘိဓမၼာ၌ မေနာဒြါရဟုသံုးသည္။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၌ မေနာဒြါရံ ပန ဘဝဂ`္ႏိၱ ဝုစၥတိဟု ဆိုသည္။ ဋီကာေက်ာ္က်မ္းက မေနာဒြါရဆိုတာ ဘဝင္စိတ္အားလံုးနွင့္ မဆိုင္၊ အာဝဇၨန္းစိတ္၏ ေရွ႕က ဘဝင္ကိုသာ မေနာဒြါရဟု ဆိုသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးကမူ ဘဝင္စိတ္အားလံုးကိုပင္ မေနာဒြါရဟု ယူလိုသည္။ ဘဝင္စိတ္ဆိုတာ ဟဒယဝတၳဳကို မီွ၍ျဖစ္သည္။ ဓမၼာရံုဆိုတာ ပသာဒရုပ္၊ သုခုမ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ နိဗၺာန္ ပညတ္ ဤ(၆)မ်ိဳးကိုေခၚသည္။ စိတ္ဆိုတဲ့ထဲမွာ ဘဝင္စိတ္လည္း ပါႏိုင္သည္။
    မွတ္ခ်က္။    ။ ပဘႆရမိဒံ စိတံၱဆိုတဲ့စကား ရည္ညႊန္းျပီး ေျပာခ်င္လွ်င္ မေနာအျကည္ဟု မသံုးဘဲ ''အျဖဴထည္စိတ္''ဟုသံုးလွ်င္ ပသာဒအၾကည္နဲ႕ ေရာေထြးစရာမရိွပါ။