အေမး(၅) usunanda (ashinsunanda30@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား ဦးတင္လ်က္ပါဘုရား။
ဘုရားတပည့္ေတာ့္သည္ ပညာသင္ဆဲ ရဟန္းငယ္တပါးပါဘုရား ဘုရားတပည့္သိခ်င္ေသာအရာသည္။ ဓါတ္တဆယ့္ရွစ္ပါးရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို ပါဠိ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွင္းျပေပးေတာ္မူေစခ်င္ပါသည္ဘုရား..ဆရာတေတာ္ဘုရား မအားလပ္၍ အခ်ိန္မေပးနိုင္ပါကလဲ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ပါဠိ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာႏွင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားအား လမ္းညြန္ေပးသနားမူပါရန္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ရုိေသေလးျမတ္စြာ ေလ်ာက္ထားေတာင္းပန္ပါသည္ဘုရား...ဆရာဘုရားႀကီး က်မၼာလ်က္သာသနာျပဳနိုင္ပါေစ။ ။ ဦးတင္လ်ုက္ပါဘုရား
(၅) usunanda ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆုိျခင္း
၀ိသုဒိၶမဂ္အ႒ကထာကို အဂၤၤၤၤၤလိပ္လိုျပန္ထားေသာ The Path of Purification စာအုပ္နွင့္ The Path of Purity စာအုပ္မ်ားမွ Chapter -15 မွာပါရိွတဲ့ ဓာတု၀ိတၳာရကထာကိုဖတ္ၾကည့္ပါ၊ ပါဠိကို ၀ိသုဒိၶမဂ္ အ႒ကထာ
 ဒုတိယတဲြစာမ်က္နွာ-၁၁၅ မွာၾကည့္ပါ၊ အဂၤၤၤၤၤလိပ္ဘာသာျပန္ကိုေဖာ္ျပပါစာအုပ္နွစ္အုပ္မွယူပါ၊  ဓာတ္(၁၈)ပါး ၏ သဘာ၀ကိုသိနိုင္ပါသည္။ႀကိဳးစားပါအရွင္။