အေမး(၈) ညီညီ (nyinyilay2008@gmail.com)

ဆရာေတာ္ဘုရား ရိုေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား
ေမတၱာေရွးထား၍ တပည့္ေတာ္ ကို ေမတၱာပြားနည္း စနစ္အမွန္ကို လမ္းညႊန္ေပးပါရန္ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား..
 (၈) ညီညီ၏ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုျခင္း

    ေမတၱာပြားနည္းစနစ္အမွန္ကို ၀ိသုဒိၶမဂ္ျမန္မာျပန္တြင္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။